Wetgeving voor alarmsystemen!

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, inzonderheid op de artikelen 8, § 5, en 12, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997 en 25 april 2004;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op advies n° 42.065/2 van de Raad van State, gegeven op 5 februari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2007;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 april 2007;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient verstaan te worden onder :
1° wet : de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
2° alarmsysteem : systeem bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet;
3° goederenalarmsysteem : alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen;
4° persoonsalarmsysteem : alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen;
5° alarmsignaal : signaal geproduceerd door een alarmsysteem;
6° vast persoonsalarmsysteem : persoonsalarmsysteem dat uitsluitend alarmsignalen uitstuurt vanuit eenzelfde onroerend goed;
7° mobiel persoonsalarmsysteem : persoonsalarmsysteem dat alarmsignalen uitstuurt afhankelijk vanuit de plaats waar de met het systeem beveiligde persoon zich bevindt;
8° meldsysteem : elk communicatiemiddel, met uitsluiting van de middelen bedoeld in de artikels 17 en 18, waarmee een persoon die zich niet bevindt in het beveiligde goed, op de hoogte gebracht kan worden van een alarmsignaal;
9° alarmmelding : elke melding aan de politie van een situatie, gekend op basis van een alarmsignaal;
10° interne alarmdienst : een dienst die door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd voor het uitoefenen van activitei-ten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4°, van de wet;
11° noodnummer : het oproepnummer 101 of 112.
12° rechtstreeks noodnummer : het oproepnummer waarlangs rechtstreeks meldingen kunnen worden uitgevoerd zonder het noodnummer, bedoeld onder 11° te moeten oproepen;
13° alarmmeldnummer : identificatienummer van de alarmcentrale of de interne alarmdienst;
14° gebruikersnummer : identificatienummer van de gebruiker van een alarmsysteem;
15° detectiecode : identificatienummer van de zone in het onroerend goed, waar het alarm is vastgesteld;
16° verificatie : het nazicht door de ontvanger van het alarmsignaal of het alarm wel degelijk het gevolg is van, in het geval van een goederenalarm, een ongeoor-loofde binnendringing of een poging daartoe, of in het geval van een persoonsalarm een misdrijf tegen een persoon of een poging daartoe;
17° visuele verificatie : het bekijken van beelden afkomstig van de plaats waar het alarmsysteem zich bevindt, met als enig doel een verificatie uit te voeren, zonder dat deze beelden noodzakelijk ook worden opgenomen;
18° verificatiecode : identificatienummer dat de wijze aangeeft waarop de verificatie is geschied;
19° incidentinformatie : alle informatie die betrekking heeft op, in het geval van een goederenalarm, het feit dat een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe oplevert, of in het geval van een persoonsalarm, het feit dat een misdrijf tegen een persoon of een poging daartoe oplevert;
20° contactpersoon : persoon aangesteld door de gebruiker van het alarmsysteem, die bij afwezigheid van de gebruiker in zijn naam optreedt, toegang heeft tot het beveiligde goed en kennis heeft van de bediening van het alarmsysteem;
21° minister : Minister van Binnenlandse Zaken;
22° administratie : de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Art. 2. Dit besluit is, in tegenstelling met artikel 1, § 4, van de wet, niet van toepassing op :
1° alarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem;
2° goederenalarmsystemen die niet geïnstalleerd zijn in een onroerend goed.
Art. 3. De minister erkent de interne alarmdiensten die, doordat ze voldoen aan de functionele, technische en organisatorische minimumvereisten die gelden voor alarmcentrales, in het kader van dit besluit kunnen genieten van dezelfde uitvoeringsvoorwaarden als alarmcentrales.
Art. 4. De beveiligingsondernemingen en de alarmcentrales lichten bij het afsluiten van een overeenkomst hun klanten in over de bepalingen vervat in dit besluit.
Art. 5. Indien een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, maakt de beveiligingsonderneming deze uiterlijk bij de oplevering van de installatie onvoorwaardelijk en zonder bijkomende kosten, over aan de eigenaar van het alarmsysteem.
Art. 6. Indien de gebruiker daartoe zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, kunnen van op een andere plaats dan de plaats waar het alarmsys-teem is aangebracht, door derden enkel volgende handelingen worden gesteld :
1° door de beveiligingsonderneming : deze kan het alarmsysteem programmeren of herprogrammeren en informatie uit het systeem opvragen, enkel met het doel het alarmsysteem te herstellen;
2° door de alarmcentrale : deze kan het alarmsysteem of bepaalde componenten ervan aan- en uitschakelen en informatie uit het systeem opvragen, enkel met het doel het alarm in de plaats van een klant te beheren of een verificatie uit te voeren.
Art. 7. § 1. De minister duidt een meldpunt alarmsystemen' binnen de administratie aan, waar de informatie, bedoeld in § 2, moet worden aangemeld of afgemeld. Hij bepaalt de regels die betrekking hebben op de wijze van vatting, de verbetering, de controle op de juistheid van de gegevens en de schrapping van niet actueel of onjuist geachte gegevens.
De minister bepaalt de data waarop de meldingen, bedoeld in § 2, voor het eerst moeten worden verricht. Er wordt een periode van minstens zes maanden voor-zien tussen de datum van publicatie van het ministerieel besluit en de datum van de eerste verplichtte invoering van de meldingen.
§ 2. De gebruiker van een alarmsysteem, dat niet beheerd wordt door een alarmcentrale of een interne alarmdienst, is ervoor verantwoordelijk dat volgende mel-dingen verricht zijn aan het meldpunt alarmsystemen' :
1° binnen de tien dagen na de eerste ingebruikstelling van het alarmsysteem :
a) naam en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
b) telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
c) naam, adres, in voorkomend geval GSM-nummer, en e-mailadres van de gebruiker;
d) aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd;
e) aard van het risico van de plaats;
f) aard van het alarmsysteem : hetzij goederenalarmsysteem, hetzij een mobiel persoonsalarmsysteem, hetzij een vast persoonsalarmsysteem.
2° binnen de tien dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem, de melding daarvan.
3° binnen de tien dagen na de wijziging van één van de gegevens bedoeld onder 1° : elke wijziging van de deze gegevens.
De alarmcentrale en de interne alarmdienst zijn ervoor verantwoordelijk dat over elk alarmsysteem dat ze beheren, volgende meldingen verricht zijn aan het meldpunt alarmsystemen' :
1° de meldingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°;
2° het gebruikersnummer;
3° het alarmmeldnummer.
§ 3. De nomenclatuur, de samenstelling van het gebruikersnummer en het alarmmeldnummer en de wijze van vatting en overmaking van de meldingen, bedoeld in § 2, tweede lid, geschieden volgens de onderrichtingen van de administratie.
De administratie kan de samenstelling van de verificatiecode, de detectiecode en de incidentinformatie nader bepalen.
Art. 8. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen of hij kan hiervoor beroep doen op een beveiligingsonderneming.
Het onderhoud bestaat uit een nazicht of het alarmsysteem en de installatie ervan nog beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit, of het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert bij binnendringing.
Indien het onderhoud wordt uitgevoerd door een beveiligingsonderneming, levert deze na elk onderhoud aan de gebruiker een schriftelijk attest af waaruit blijkt dat de controles, bedoeld in het vorig lid, uitgevoerd werden.
Art. 9. Aan een alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen aan personen.
Art. 10. De minister kan, op voordracht van de beheerder van het noodnummer, aan alarmcentrales en interne alarmdiensten een rechtstreeks noodnummer ter beschikking stellen.
HOOFDSTUK II Bepalingen uitsluitend van toepassing op goederenalarmen
Art. 11. Alarmsignalen of boodschappen van meldsystemen kunnen niet rechtstreeks aan de politiediensten of aan het noodnummer worden gericht.
In afwijking van wat bepaald is in het vorig lid, kunnen alarmsignalen, rechtstreeks aan het noodnummer worden gericht indien deze uitgaan van alarmsystemen geplaatst in politiecommissariaten of de zetels van de Nationale Bank.
Art. 12. Behoudens de alarmmelding aan het rechtstreeks noodnummer, geschiedt elke alarmmelding uitsluitend telefonisch aan het noodnummer en dit door een gesprek in reële tijd tussen de alarmmelder en de bedienaar van het noodnummer.
Art. 13. Een alarm mag slechts gemeld worden indien het alarmsignaal het gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe.
De alarmcentrales en de interne alarmdiensten dienen de alarmen te verifiëren op minstens één van de door de minister goedgekeurde wijzen.
Art. 14. De alarmmelder deelt bij elke alarmmelding volgende inlichtingen mede :
1° in het geval van een alarmcentrale of interne alarmdienst, zijn alarmmeldnummer en in het andere geval, zijn naam en telefoonnummer;
2° in het geval van artikel 10, het gebruikersnummer en in de andere gevallen het gebruikersnummer of de gegevens bedoeld in artikel 7, § 2, 1°;
3° het feit dat het om een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe gaat en in het geval van artikel 13, tweede lid, de verificatiecode en in de andere gevallen, de wijze waarop dit feit werd vastgesteld;
4° in het geval van een alarmcentrale of een interne alarmdienst, de detectiecode en in de andere gevallen de aanduiding van de zone binnen het beveiligd pand waar het alarm is vastgesteld.
Art. 15. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat na elke alarmmelding er bij het beveiligde goed een persoon aanwezig is op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt. Deze persoon is in staat :
1° voor zover hij zich niet in een gevaarssituatie bevindt, de politie binnen te laten in het beveiligde goed;
2° het alarmsysteem uit te schakelen.
Art. 16. De beheerder van het noodnummer kan besluiten de alarmmeldingen die niet voldoen aan de vereisten bedoeld in artikel 13 of waarvan de inlichtingen, bedoeld in artikel 14, niet zijn medegedeeld, op een uitgestelde wijze te behandelen.
Art. 17. Een alarmsysteem mag slechts uitgerust zijn met een toestel dat geluidssignalen geeft, welke gehoord kunnen worden door derden die zich niet in het beveiligde goed bevinden indien het toestel bij elk alarm maximum gedurende drie minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximum gedurende 8 minuten geluidssignalen produceert.
Art. 18. Elke alarmsysteem voorzien van een toestel, bedoeld in artikel 17, moet ook voorzien zijn van een zwaailicht en/of een knipperlicht, dat bij een alarm van op de openbare weg zichtbare lichtsignalen geeft tot het uitschakelen van het alarm.
Art. 19. Wanneer het alarm kennelijk niet het gevolg is van een binnendringing of een poging daartoe, kan elke politieambtenaar het buitenlicht of de buitensirene met alle middelen neutraliseren of laten neutraliseren zonder echter in een gebouw dat als woning wordt gebruikt te mogen binnendringen zonder de toestemming van de bewoner of van zijn contactpersoon.
HOOFDSTUK III Bepalingen uitsluitend van toepassing op persoonsalarmen
Art. 20. Alarmsignalen of boodschappen van meldsystemen kunnen niet rechtstreeks aan het noodnummer worden gericht.
Art. 21. De alarmcentrale of interne alarmdienst kan aanvullend met de gegevens, bedoeld in artikel 7, § 2, tweede lid, 1° :
1° een situatieschets voegen van het pand waar het vast persoonsalarmsysteem is geïnstalleerd. Deze situatieschets omvat de aanduidingen van toegangen, ven-sters, plaats van vaste persoonsalarmdetectoren en de opstellingsplaats van eventuele camera's;
2° gebruikersnummers voegen van de plaatsen of de personen die in relatie staan met de plaats waar het persoonsalarmsysteem is geïnstalleerd.
Indien een situatieschets is gevoegd, neemt de beheerder van het noodnummer de nodige maatregelen opdat de interventie van de politiediensten in geval van misdrijven tegen personen kunnen worden geoptimaliseerd.
Art. 22. Een alarmmelding geschiedt uitsluitend door een alarmcentrale of een interne alarmdienst en enkel aan het rechtstreeks noodnummer.
De minister kan, in afwijking van het vorige lid, beslissen dat voor de door hem bepaalde dreigingen, een bijzonder alarmmeldingsnummer wordt aangewezen.
Art. 23. Een alarm mag slechts gemeld worden indien de alarmmelder de elementen die aanduiden dat het alarmsignaal het gevolg is van uitoefening van geweld of dwang, een dreiging of een poging daartoe, geverifieerd heeft op een door de minister goedgekeurde wijze.
De alarmmelder deelt bij elke alarmmelding volgende inlichtingen mee :
1° zijn alarmmeldnummer;
2° het gebruikersnummer;
3° de verificatiecode;
4° in de gevallen van een vast persoonsalarmsysteem, de detectiecode;
5° alle nuttige incidentinformatie.
Art. 24. De vaste persoonsalarmsystemen, bedoeld om operationeel te zijn in publiek toegankelijke plaatsen, die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geïnstalleerd of worden vernieuwd moeten uitgerust zijn met een systeem dat visuele verificatie mogelijk maakt.
Art. 25. Persoonsalarmsystemen en de componenten ervan kunnen enkel worden geactiveerd voor de doelstelling, bedoeld in artikel 1, 4°.
HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen
Art. 26. In afwijking van artikel 5, maakt de beveiligingsonderneming die de installatie, het onderhoud of de herstelling heeft uitgevoerd, op het eenvoudig ver-zoek van de eigenaar van het alarmsysteem dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds geïnstalleerd was, de code die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, onvoorwaardelijk en kosteloos aan hem over.
Art. 27. Het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, wordt opgeheven.
Art. 28. Dit besluit treedt in werking vier maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 29. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 april 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

****************************************************
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 8, § 5, et 12, modifiés par les loi du 18 juillet 1997 et 25 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis n° 42.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2007;
Vu l'accord de Notre ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° système d'alarme : système visé à l'article 1er, § 4, de la loi;
3° système d'alarme pour les biens : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens;
4° système d'alarme pour les personnes : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des personnes;
5° signal d'alarme : signal produit par un système d'alarme;
6° système d'alarme fixe pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie uniquement des signaux d'alarmes à partir du même bien immobilier;
7° système d'alarme mobile pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie des signaux d'alarmes en fonction du lieu où se trouve la personne sécurisée avec le système;
8° système de communication : tout moyen de communication, à l'exclusion des moyens visés aux articles 17 et 18, par lequel une personne ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal d'alarme;
9° communication d'alarme : toute communication à la police d'une situation connue suite à un signal d'alarme;
10° service interne d'alarme : un service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, pour l'exercice d'activités énumérées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;
11° numéro d'urgence : le numéro d'appel 101 ou 112.
12° numéro d'urgence direct : le numéro d'appel par lequel des communications d'alarme peuvent être directement effectuées sans devoir appeler le numéro d'urgence visé au 11°;
13° numéro de communication d'alarme : numéro d'identification de la centrale d'alarme ou du service interne d'alarme;
14° numéro d'utilisateur : numéro d'identification de l'utilisateur d'un système d'alarme;
15° code de détection : numéro d'identification de la zone dans le bien immobilier où l'alarme est constatée;
16° vérification : le contrôle par le récepteur du signal d'alarme que l'alarme, est bien la conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un délit ou une tentative contre une personne;
17° vérification visuelle : la visualisation d'images provenant du lieu où le système d'alarme se trouve, avec le seul but de réaliser une vérification, sans que ces images soient nécessairement également enregistrées;
18° code de vérification : numéro d'identification qui indique la manière selon laquelle la vérification a été opérée;
19° information d'incident : toutes les informations concernant, en cas d'alarme pour les biens, l'intrusion non permise ou sa tentative, ou en cas d'alarme pour les personnes, le délit commis à leur encontre ou sa tentative;
20° personne de contact : personne désignée par l'utilisateur du système d'alarme qui, en l'absence de l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien protégé et connaît le mode d'emploi du système d'alarme;
21° ministre : le Ministre de l'Intérieur;
22° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur.
Art. 2. Au contraire de l'article 1er, § 4, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application pour :
1° les systèmes d'alarme qui ne sont pas pourvus d'une sirène extérieure, d'une lumière extérieure ou d'un système de communication;
2° les systèmes d'alarme pour les biens qui ne sont pas installés dans un bien immobilier.
Art. 3. Le ministre reconnaît les services internes d'alarme qui, eu égard au fait qu'ils satisfont aux prescriptions minimales fonctionnelles, techniques et organisa-tionnelles applicables aux centraux d'alarme, peuvent bénéficier - dans le cadre du présent arrêté - des mêmes conditions d'exécution que les centraux d'alarme.
Art. 4. Lors de la conclusion d'une convention, les entreprises de sécurité et les centraux d'alarme informent leurs clients des dispositions contenues dans le présent arrêté.
Art. 5. Si un code est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme, l'entreprise de sécurité transmet celui-ci au proprié-taire du système d'alarme, sans condition et sans supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de l'installation.
Art. 6. Si l'utilisateur a donné son autorisation écrite préalable, seul les actes suivants peuvent être posés par des tiers à partir d'un autre lieu que le lieu où le système d'alarme est installé :
1° par l'entreprise de sécurité : celle-ci peut programmer ou reprogrammer le système d'alarme et demander des informations du système uniquement en vue de réparer le système d'alarme;
2° par la centrale d'alarme : celle-ci peut brancher ou débrancher le système d'alarme ou certains composants de celui-ci et demander des informations du système d'alarme, uniquement en vue de gérer l'alarme à la place d'un client ou de procéder à une vérification.
Art. 7. § 1er. Le ministre désigne un point de contact des systèmes d'alarme', au sein du l'administration, auquel les informations visées au § 2 doivent être annoncées ou retirées. Il fixe les règles concernant à la manière de la saisie, de la modification, du contrôle de la justesse des données et de la radiation des données jugées dépassées ou fausses.
Le ministre fixe les dates auxquelles les mentions, visées aux § 2, doivent être faites pour la première fois. Un délai minimum de six mois est prévu entre la date de la publication de l'arrêté ministériel et la date de la première introduction obligatoire des mentions.
§ 2. L'utilisateur d'un système d'alarme, qui n'est pas géré par une centrale d'alarme ou par un service interne d'alarme, est responsable de la transmission des éléments suivants au point de contact des systèmes d'alarme' :
1° dans les dix jours qui suivent la première mise en service du système d'alarme :
a) nom et adresse du lieu de l'installation du système d'alarme;
b) numéro de téléphone du lieu de l'installation du système d'alarme;
c) nom, adresse, le cas échéant numéro de GSM et adresse e-mail de l'utilisateur;
d) nature du bien où le système d'alarme est installé;
e) nature du risque du lieu;
f) nature du système d'alarme : soit système d'alarme pour les biens, soit un système mobile d'alarme pour les personnes, soit un système fixe d'alarme pour les personnes.
2° dans les dix jours qui suivent la mise hors service du système d'alarme, sa déclaration.
3° dans les dix jours qui suivent la modification d'une des données énumérées au 1° : toute modification de ces données.
Pour chaque système d'alarme qu'ils gèrent, la centrale d'alarme et le service interne d'alarme sont responsables de la transmission des éléments suivants, auprès du point de contact des systèmes d'alarme' :
1° les éléments visés à l'alinéa 1er, 1°;
2° le numéro d'utilisateur;
3° le numéro de communication d'alarme.
§ 3. La nomenclature, la composition du numéro d'utilisateur et le numéro du signal d'alarme et le mode de saisie et de transfert des communications, visés au § 2, alinéa 2, se font selon les instructions de l'administration.
L'administration peut préciser la composition du code de vérification, du code de détection et l'information d'incident.
Art. 8. L'utilisateur est responsable à ce que son système d'alarme soit annuellement entretenu. Il peut le faire lui-même ou faire appel à cet effet à une entreprise de sécurité.
L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système d'alarme ne génère pas de faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion.
Si l'entretien est réalisé par une entreprise de sécurité, celle-ci délivre à l'utilisateur, après chaque entretien, une attestation écrite faisant apparaître que les contrôles, visés dans l'alinéa précédent, ont été exécutés.
Art. 9. Au système d'alarme ne peut être raccordé aucun composant qui puisse gêner l'intervention efficace des services de secours, ou puisse porter des lésions aux personnes.
Art. 10. Le ministre peut, sur proposition du gestionnaire du numéro d'urgence, mettre à la disposition de centraux d'alarme et de services internes d'alarme un numéro d'urgence direct.
CHAPITRE II Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les biens
Art. 11. Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent pas être directement transmis aux services de police ou au numéro d'urgence.
En dérogation de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les signaux d'alarme, peuvent être directement transmis au numéro d'urgence si ceux-ci émanent de systèmes d'alarme installés dans des commissariats de police ou des sièges de la Banque nationale.
Art. 12. Hormis la signalisation d'une alarme au numéro d'urgence direct, toute alarme sera signalée uniquement par appel téléphonique au numéro d'urgence et ce, par le biais d'une conversation en temps réel entre le signaleur de l'alarme et la personne chargée du numéro d'urgence.
Art. 13. Une alarme ne peut être signalée que si le signal d'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire.
Les centraux d'alarmes et les services internes d'alarme doivent vérifier les alarmes par au moins une des manières approuvées par le ministre.
Art. 14. Lors de chaque signalisation d'alarme, le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants :
1° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, son numéro de signal d'alarme et dans les autres cas, son nom et numéro de téléphone;
2° dans le cas de l'article 10, le numéro d'utilisateur et dans les autres cas le numéro d'utilisateur ou les données visées à l'article 7, § 2, 1°;
3° le fait qu'il s'agit d'une intrusion non permise ou d'une tentative et dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le code de vérification et dans les autres cas, la manière dont ce fait a été constaté;
4° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, le code de détection et dans les autres cas, la désignation de la zone au sein de l'immeuble sécurisé où l'alarme a été constatée.
Art. 15. Après chaque signalisation d'alarme, l'utilisateur est responsable à ce qu'une personne soit présente près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de :
1° faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé, pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation de danger;
2° débrancher le système d'alarme.
Art. 16. Le gestionnaire du numéro d'urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 13 ou dont les renseignements visés à l'article 14 ne sont pas communiqués.
Art. 17. Un système d'alarme peut uniquement être équipé d'un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque alarme, l'appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d'alarme pendant 8 minutes au maximum.
Art. 18. Tout système d'alarme muni d'un appareil, visé à l'article 17, doit également être pourvu d'un signal lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la voie publique, qui, en cas d'alarme, émet des signaux lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme.
Art. 19. Lorsque l'alarme n'est manifestement pas la conséquence d'une intrusion ou d'une tentative, tout fonctionnaire de police peut neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou de sa personne de contact.
CHAPITRE III Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les personnes
Art. 20. Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent être directement transmis au numéro d'urgence.
Art. 21. La centrale d'alarme ou le service interne d'alarme peut en complément aux données visées à l'article 7, § 2, alinéa 2,1° :
1° joindre un relevé de la situation de l'immeuble où est installée l'alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de situation comprend les indications des accès, des fenêtres, de l'emplacement des détecteurs fixes d'alarmes pour les personnes ainsi que l'emplacement d'éventuelles caméras;
2° joindre les numéros d'utilisateur des lieux ou des personnes qui sont en relation avec le lieu où le système d'alarme pour les personnes est installé.
Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire du numéro d'urgence prend les mesures nécessaires pour qu'en cas de délits contre des personnes, l'intervention des services de police puisse être optimalisée.
Art. 22. Une communication d'alarme s'opère exclusivement par une centrale d'alarme ou un service interne d'alarme et uniquement au numéro d'urgence direct.
En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut décider que, pour les menaces déterminées par lui, un numéro spécial pour signaler des alarmes soit désigné.
Art. 23. Une alarme ne peut être communiquée que lorsque le signaleur de l'alarme a vérifié, selon une méthode approuvée par le Ministre, les éléments qui indiquent que le signal d'alarme est la conséquence de l'usage de la violence ou de la contrainte, d'une menace ou d'une tentative.
Le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants, à chaque signalisation d'alarme :
1° son numéro de communication d'alarme;
2° le numéro d'utilisateur;
3° le code de vérification;
4° dans les cas d'un système d'alarme fixe pour les personnes, le code de détection;
5° toutes les informations utiles relatives à l'incident.
Art. 24. Les systèmes d'alarme fixes pour les personnes, conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles au public, qui seront installés ou rénovés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devront être équipés d'un système permettant la vérification visuelle.
Art. 25. Des systèmes d'alarme pour les personnes et leurs composants peuvent seulement être activés dans le but visé à l'article 1er, 4°.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 26. En dérogation à l'article 5, sur simple demande du propriétaire du système d'alarme qui était déjà installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de sécurité qui a réalisé l'installation, l'entretien ou la réparation, lui transmet, sans condition et gratuitement, le code qui est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme.
Art. 27. L'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme, est abrogé.
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 29. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL

Terug naar home